Mestské múzeum Lučenec

Mestské múzeum Lučenec bolo zaregistrované v decembri 2016 ako špecializovaná múzejná, odborná a informačná inštitúcia. Jej základným poslaním je cieľavedome nadobúdať, ochraňovať, vedecky a odborne spracovávať, využívať a sprístupňovať hmotné predmety kultúrnej hodnoty a dokumentárne materiály miestneho a regionálneho charakteru a komunikovať s verejnosťou.
Mestské múzeum Lučenec momentálne buduje svoje stále expozície v budove Radnice, ktoré plánuje verejnosti sprístupniť na prelome septembra a októbra 2017. Spravuje tiež už existujúcu expozíciu v Synagóge, tvorenú zväčša predmetmi viažucimi sa k histórii židovstva v Lučenci.
Hmotné, alebo duchovné doklady kultúrnej identity, histórie mesta Lučenec sú nositeľmi cenného autentického odkazu minulosti až po súčasnosť. Lučenec je prirodzeným sídlom regiónu Novohrad a juhu stredného Slovenska. Jeho bohatá minulosť mesta siaha k prehistorickým časom zastúpených archeologickými nálezmi až po súčasnosť. Historický vývoj mesta zaznamenaný v archívnych prameňoch sa viaže na dôležité dejinné udalosti. Najväčší rozkvet Lučenca, v druhej polovici 19. storočia, priniesol pre mesto rozvoj nielen priemyselný, ekonomický, ale aj kultúrny. Množstvo archívnych záznamov a predmetov z tohto obdobia si zaslúži nielen dokumentovanie, ale aj prezentáciu pre širokú verejnosť. Jednou z foriem prezentácie minulosti je zriadenie mestského múzea ako odbornej inštitúcie prioritne zameranej na zbierkovú, dokumentačnú a prezentačnú činnosť. Poslaním múzea bude formami vedeckého výskumu systematicky nadobúdať a prezentovať zbierkové predmety viažuce sa prioritne k histórii mesta Lučenec. Nadobudnuté zbierkové predmety bude prezentovať expozičnou a výstavnou činnosťou. Prostredníctvom vydavateľskej a propagačnej činnosti zverejní výsledky odbornej práce zamestnancov. V rámci svojich aktivít bude vykonávať výchovno-vzdelávaciu činnosť, organizovať kultúrno – spoločenské podujatia. Medzi špecializované poslania múzea bude patriť odborná pomoc a poradenstvo vlastníkom predmetov kultúrnej hodnoty. Množstvo predmetov, ktoré sa v súčasnosti odkrývajú archeologickým výskumom, umelecko-historickým bádaním v oblasti vývoja spoločnosti Lučenca, nie je možné legitímne získať, systematicky zhromažďovať a prezentovať, mesto Lučenec zriadilo túto odbornú organizáciu ako zložku svojej rozpočtovej organizácie LUKUS.