Rozpočtová organizácia LUKUS

Bola zriadená Mestom Lučenec 18.3.2014. Predmetom jej činnosti je spravovanie zvereného majetku Mesta Lučenec a to konkrétne budovy synagógy v Lučenci a budovy starej radnice na ul. Dr. Herza v Lučenci. Venovať sa má tiež organizovaniu festivalov, koncertov, výstav, prehliadok, iných spoločenských akcií, súťaží v oblasti kultúry a pod.

V roku 2014 mala lučenecká radnica, ako vlastník nehnuteľnosti synagógy, záujem o záchranu tejto národnej kultúrnej pamiatky. Na jej rekonštrukciu chcelo Mesto získať prostriedky zo zdrojov EÚ, aby mohla slúžiť ako multifunkčné kultúrne a spoločenské centrum. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu. Cieľom výzvy bola revitalizácia významných nevyužitých alebo nevhodne využitých nehnuteľných pamiatok. „V rámci tejto aktivity sa Mesto Lučenec bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok do výšky 2 490 000 eur na projekt Prestavba synagógy na multikultúrne priestory,“ informovala v tom čase Mária Bérešová, hovorkyňa mesta Lučenec.

„V pokyne pre prípravu žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) je však podmienka vytvorenia rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie Mesta, ktorej musí mať zverený do správy majetok Mesta, s vkladom tohto majetku do katastra nehnuteľností. Tieto dokumenty sú povinnou prílohou žiadosti o NFP,“ uvádzalo sa v dôvodnej správe materiálu k predmetnému zastupiteľstvu.

Povinnou náležitosťou Zriaďovacej listiny bol aj názov tejto organizácie. Poslanci napokon schválili jeden z návrhov a to LUKUS – Lučenské kultúrne a umelecké stredisko. Ak by Mesto NFP nezískalo, mala byť táto organizácia do 30 dní zrušená. Žiadosť o NFP schválená bola a projekt sa začal realizovať v 10/2014. Skutočný začiatok stavebných prác však bol 5/2015, pričom ukončené boli 10/2015.